Αρχική

Βιβλιογραφία

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Η., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Δ., ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ, Δ., ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ, Ι. και ΦΡΟΝΙΜΟΥ, Ε. (επ.) 2000. Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Αθήνα.

ΠΟΘΟΥ, Μ.Ε. 1971. Εγκληματικαί Περιοχαί και Σομμορίαι Ανηλίκων. Αθήναι: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών.

ΤΣΑΝΑΚΑΡΗΣ Β.Ι. 2002. Τα Παλληκάρια τα Καλά Σύντροφοι τα Σκοτώνουν. Εκδόσεις Καστανιώτη.

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Λ. 1999. Ληστές. Παγκόσμια Ιστορία της Ληστείας. Αθήνα: Εκδόσεις Όμβρος.